PhD Defense: Whei Zheng

When: July 11, 2019, 16:30-18:00

Where: Waaier 4, Berkhoffzaal

Who: Wei Zheng